آیدا

14,000 تومان

این قصه آیداست ، که زندگی اش را به استراحت میگذراند ، به حرف زدن با خودش ، به ازدواج و ازدواج و ازدواج …
آیدا شاید رمانی کوتاه ، شعری بلند ، قصه مدرن پریان یا نقاشی با کلمات باشد . توصیف خانم استاین اما از جنس دیگری است : آیدا آیداست آیداست .