ادبیات و انقلاب(نویسندگان آلمانی)

25,000 تومان

گزارش روله درباره ی یوهانس بشر، معروف به ارفئوس استالینیسم، و اگون اروین کیشن، تواناترین روزنامه نگار مدافع مارکسیسم، عالی است. قرائت ظریف روله از آثار آنا زگرس آشکار می سازد که چگونه آن هنرمند در سیر تحول رمان هایش با نیمه راست ها و نیمه دروغ های (رئالیسم سوسیالیستی) به سازش می رسد. نقش ایده های مارکسیستی در رمان های تاریخی هاینریش مان با بحث های روله به خوبی روشن می شود.