بازی با برنده ها ۱ (برنده ها برد می خواهند و بازنده ها نباختن)

16,500 تومان