بدن هرگز دروغ نمی گوید

40,000 تومان

آلیس میلر” در کتاب «بدن هرگز دروغ نمی‌گوید» با تحلیل تجارب بیمارانش سعی دارد نشان‌دهد بروز سرطان، سکته و دیگر ناخوشی‌ها ریشه در تحقیر، سرخوردگی و خشم فروخورده در کودکی دارد.