تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام جلد ۱

85,000 تومان