تبرید (طراحی سیستم های سردکننده و سردخانه ها)

89,000 تومان