توتالیتاریسم

65,000 تومان

اثری که ترجمه آن پیش روی شماست، بخش سوم معروف ترین کار خانم آرنت در جامعه شناسی سیاسی به نام خاستگاه های توتالیتاریسم است . عنوان بخش اول یهودستیزی ، بخش دوم امپریالیسم و بخش سوم – که به صورت تک جلدی به انگلیسی منتشر شده بود – توتالیتاریسم است.

دست نوشته اصلی کتاب خاستگاه توتالیتاریسم در پاییز 1949 ، چهار سال پس از شکست آلمان و پیش از مرگ استالین به پایان رسیده بود