توصیف فلسفی علم (خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقلاب های علمی)

36,000 تومان