خشکسالی

55,000 تومان

استرالیا بدترین خشکسالی را در یک قرن اخیر تجربه کرده است و دو سال پی در پی در کییوارا، شهر کوچکی واقع در پنج مایلی ملبورن، هیچ بارانی نباریده است. پیامدهای این خشکسالی در شهر، زمانی غیر قابل تحمل میشود که سه نفر از اعضای خانواده هادلر به قتل میرسند.