دفتر یادداشت بی خط (برق و بلا:نقره ای ۱۳/۵*۱۳/۵)،(کد ۷۷۵)،(کشدار)

40,000 تومان