رسیدن به فروش بیش از حد (ثروتمندان خودساخته)

50,000 تومان