شش عدد (نیروهای بنیادی که جهان را شکل می دهند)

40,000 تومان