شفافیت شیطانی

32,000 تومان

نویسنده جامعه شناس معاصر در این کتاب نگاهی دارد بر وضعیت دنیای معاصر و پدیده هایی افراطی که تنها زیراکس پدیده های دیگراند. او جهان پوچ و دروغین ما را به تماشا می نشیند، ایده آل های غیرقابل باور انسان این دوران را مورد بحث قرار می دهد و بر ارزش هایی فراگیر شده که به شکلی تصادفی گسترش یافته و سبب نابودی ارزش های حقیقی در حالتی از بی معنایی می شوند تمرکز می کند؛ سپس به بررسی نابودی “خود” هر فرد تحت تاثیر پیروی و کنترل دیگران و هم چنین عدم توانایی بشر امروزی برای لذت درک محیط پیرامونش به شکلی بی واسطه و مستقل از تجربیات پیشین می پردازد.