عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود

25,000 تومان