عملیات پنهانی (داستان فروپاشی شوروی)

120,000 تومان