قرآن و مثنوی

110,000 تومان

«قرآن و مثنوي» کتابي است مرجع و راهنما که نفوذ و اثرگذاري بيش از دو هزار آيه و عبارت قرآني را در ابيات مثنوي مولوي نشان مي‌دهد. اين اثرگذاري‌ها در پنج وجه نشان داده شده است: تضمين، برگرفتن، اقتباس، الهام و اشاره.