قهرمانان و گورها

80,000 تومان

باز هم قصۀ انسان است، که تضادهایش از هم دریده اند. قصۀ انسان است، قصۀ مهربان و پاکدلی است که بی رحمی ها و ترفندهایش مسخ می کنند. باز هم قصۀ انسان است.