مجموعه آثار ارشمیدوس (مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی)

40,000 تومان