محاسبه رضایت (مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی)

48,000 تومان