دایره‌المعارف مصور کتاب مقدس

1,200,000 تومان

بيش از يک‌سوم جمعيت جهان معتقدند کتاب مقدس کلام خداوند است يا در کلام او ريشه دارد. يهودي‌ها، مسيحي‌ها و مسلمان‌ها ابراهيم را نياي روحانی خود می‌دانند؛ مردی از اور که اولين شخصيت بزرگ عهد عتيق است. بن‌مايه‌های محوری کتاب مقدّس، گرچه به شکلی بی‌همتا يهودی-مسيحی‌اند، نقاط اشتراک زيادی با ديگر اديان بزرگ جهان دارند، از جمله با باور به زندگی پس از مرگ.