معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز

170,000 تومان