معامله گر منضبط : پرورش ذهن برای موفقیت در بازار

110,000 تومان