منشاء درد ما جای دورتری است

14,000 تومان

آلن بدیو در این کتاب می نویسد: «مدت درازی است که صحبت از نابودی داعش است، اما در واقعیت، تاکنون هیچ کار واقعا جدی ای صورت نگرفته است، … به هرحال، داعش یک قدرت بازرگانی است، یک شرکت تجارتی ماهر و چندشکلی! داعش نفت می فروشد، آثار هنری می فروشد، کلی پنبه می فروشد، یک قدرت بزرگ تولیدکننده ی پنبه است. داعش خیلی از کالاها را به خیلی ها می فروشد؛ زیرا برای فروش هر کالایی به دو طرف معامله نیاز است. داعش که خود پنبه خودش را نمی خرد.»