موسولینی (ظهور و سقوط دوچه)

68,000 تومان

هر سال زندگینامه ای جدیدی درباره موسولینی، رهبر فاشیسم ایتالیایی، چاپ می شود، اما زندگینامه ای که کریستوفر هیبرت نوشته هنوز خواندنی ترین و جذاب ترین است. هیچ کسی بهتر از هیبرت نتوانسته موقعیت های تاریخی و احساسی بزرگی را که موسولینی درگیرش بود به تصویر بکشد. این کتابی است که با ضرباهنگی نفس گیر نوشته شده است. برخی پاراگراف ها فقط یک جمله اند. هیبرت در زیر این سبک عالی نوشتاری که مایه هایی از پلیسی نویسی را در خود دارد انبوهی از واقعیت های تاریخی را که بسیاری از آن ها ثمره مصاحبه های خودش با شخصیت های تاریخی آن دوره است ارائه کرده. موسولینی او سرانجام همچون موجودی زنده از دل صفحات کتابش بیرون می آید.