نان و شراب

65,000 تومان

رماني تامل برانگيز و هوشيارانه كه جامعه ي متحجر و بي فرهنگ ايتاليا را قبل از جنگ جهاني دوم و در زمان حكومت موسوليني به تصوير مي كشد.