پنجاه متفکر جرم‌شناسی

72,000 تومان

نوشته ایست از کیت هیوارد، شادمارونا و جین مونی به ترجمه ایوب اسلامیان، صابره صادقی و احسان احراری و چاپ انتشارات ثالث. این کتاب نگاهی دارد به تاریخ جذاب جرم شناسی با مطالعه و تمرکز بر زندگینامه های فکری و در هم آمیختن جزئیات داستان زندگی پنجاه متفکر جرم شناسی؛ مولفین نظریات و افکار این متفکران را در متن شرایط تاریخی، فرهنگی و میان فردی که در آن رشد یافته اند قرار می دهند و تاثیرات شرایط بیرونی بر زندگی و نحوه اندیشیدن افراد را آشکار می کنند.