چنین گفت زرتشت (رقعی)(شومیز)

75,000 تومان

در ((چنین گفت زرتشت))، محوری‌ترین دیدگاه فلسفی نیچه یعنی ((انسان برتر)) و بازگشت تكرارپذیر و جاودانه مطرح شده است. به زعم مترجم مقوله خیر و شر (نیكی و بدی) به مثابه یك تقابل ریشه‌دار در اندیشه شرقی و شاید بیشتر در آیین زرتشت، همچنین رابطه تاریخی – نژادی دو ملت آلمان و ایران، انگیزه اصلی نیچه در تالیف این كتاب است كه بدین ترتیب نیچه سخنان خود را از زبان زرتشت بازگفته است .