چنین گفت زرتشت (رقعی)(گالینگور)

80,000 تومان

قسمتی کوتاه از شاهکار نیچه کتاب “چنین گفت زرتشت” : هر آن کس که می خواهد پرواز کردن بیاموزد، ابتدا بایستی ایستادن و راه رفتن و دویدن و صعود کردن و رقصیدن را یاد بگیرد. هیچ کس پرواز کردن را با پرواز کردن نمی آموزد!